Я з вогненнай вёскі аналіз

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Вучэбна-метадычнае аб’яднанне.Название книги: Я з вогненнай вёскі аналіз
Страниц: 124
Год: 2013
Жанр: Фантастика

Выберите формат:
Выберите формат скачивания:

fb2

582 кб Добавлено: 07-янв-2018 в 09:01
epub

395 кб Добавлено: 07-янв-2018 в 09:01
pdf

1,5 Мб Добавлено: 07-янв-2018 в 09:01
rtf

751 кб Добавлено: 07-янв-2018 в 09:01
txt

694 кб Добавлено: 07-янв-2018 в 09:01
Скачать книгуО книге «Я з вогненнай вёскі аналіз»

Варта нагадаць хаця б некалькiх: Мележ, Брыль, Стральцоў, Караткевiч, Адамчык, Алесь Адамовiч, Пташнiкаў, Чыгрынаў, Сачанка, Панчанка, Барадулiн i г.д. Але праблема ў iншым: беларуская лiтаратура 60-80-х гадоў не супадала не толькi з тымi працэсамi, што адбывалiся вонкi яе ў сусветнай лiтаратуры, але ўжо не супадала i з уласнай тэмпаральнасцю, i таму яна як бы нерухома завiсла сама ў сабе, пазбаўленая як знадворкавых, гэтак i ўнутраных кантэкстуальных повязяў. Фармавалася скажонае ўяўленне пра прыроду і сутнасць мастацтва. Літаратура гэтага часу выока ўзняла народныя і гуманістычныя каштоўнасці, па-мастацку сур’ёзна, глыбока пачала асэнсоўваць гістарычныя і быційныя праблемы, пытанні свайго народа, праблемы жыцця як быцця чалавека ў часе, грамадстве, у агульнабыційным, філасофскім ракурсе.

Гэта вельмi рызыкоўная тэза, магчыма нават авантурная, але па сцверджаннях аўтараў, беларуская лiтаратура згаданага перыяду ўжо патрабавала мадэрну, аднак натуральны поклiч быў заглушаны рэпрэсiўнай iдэалогiяй. Лакіроўка, фальш, кан’юнктура - такая тэндэнцыя праглядваецца на шляху літаратуры ў 70-я гады. У гэты час актывізуецца развіццё ўсіх мастацкіх жанраў, пашыраюцца тэматычныя і стылёва-выяўленчыя абсягі літаратуры. Быкава, грунтоўным даследаваннем беларускай душы, беларускага характару ў прозе І. Караткевіча, многімі іншымі таленавітымі імёнамі і творамі. Праблемы паэтыкі сучаснай беларускай гістарычнай прозы.-Мінск, 2002, - 216 с.

Беларуская проза разглядаемага перыяду жыве клопатам пра час, народны лёс, які праламляецца ў лёсе асобных людзей. Глыбокі чалавеказнаўчы змест характэрны для твораў Я. Нацыянальная літаратура апошніх дзесяцігоддзяў - з’ява ў ідэйна-мастацкім і стылёвым плане неаднародная, шматслойная, яна перажыла значную эвалюцыю, узбагаціла, пашырыла свае творчыя магчымасці і пошукі. Аднак шляхі літаратуры ў 70-я - першай палове 80-х гадоў былі няпростымі.


Яна вызначаецца пільнай увагай да асобы чалавека і штодзённых праяў яго жыцця. Нягледзячы на важкія набыткі, яе эстэтычнае развіццё адчувальна замарудзілася.


Падпаўшы пад партыйны, ідэалагічны ўплыў і дыктат, літаратура не магла не нарадзіць кан’юнктурныя і схематычныя творы з ідэалізаванымі вобразамі, спрошчанымі калізіямі жыцця і гісторыі.


Раманны эпас засведчыў пра маштабнасць і сацыяльна-філасофскую глыбіню думкі беларускай прозы, яе здольнасць спасцігаць разнастайныя пласты жыцця, маральна-духоўны і гістарычны вопыт народа. Ягоныя апавяданні вызначае душэўная прачуласць, даверлівасць апавядальніцкага тону, незвычайная экспрэсіўнасць слоўных фарбаў. Усё, што адбываецца з чалавекам на вайне, празаік вымярае самай высокай мерай - жыццём, чалавечнасцю, маральнай праўдай. Проза выйшла на новы круг асэнсавання ваеннага мінулага: адкрываюцца малавядомыя, забытыя і заблытаныя старонкі ваеннага мінулага. З ваенных эпізодаў, фактаў, лічбаў людзей, якія цудам уратаваліся з агню, складваецца цэласны вобраз нязломнага беларускага народа. Многія празаікі паэтызуюць вёску з яе прыродай, душэўнае хараство вяскоўцаў, сялянскую працу (творы Я. Шчымлівае развітанне са старой матчынай хатай і вёскай паказана ў рамане Л. Працэсы міграцыі

Героі раманаў Івана Мележа праходзяць праз складаныя асабістыя і грамадскія выпрабаванні, яны ўвасобілі ў сабе трывогі і спадзяванні тагачаснай эпохі. Жанр мініяцюры ці абразка надзвычай актыўна развіваўся ў творчасці Я. Патрыятычна-вызваленчы рух даследуе ў сваіх раманах “Сасна пры дарозе” і “Вецер у соснах” І. Ён паказвае, што несла з сабой фашысцкая акупацыя, як драматычна склаўся лёс маладога пакалення, якое ўступала ў вайну. Навуменкам з добрым веданнем яе сапраўдных рэалій, складанасцяў. Многія творы пра Вялікую Айчынную вайну грунтуюцца на дакументальнай аснове. Са старонак кнігі паўстаюць маці, бацькі, дзеці, якія выжылі, каб расказаць усяму свету пра здзекі катаў-нелюдзяў, пра адну з самых трагічных старонак у гісторыі беларусаў. Алексіевіч “У вайны не жаночае аблічча” (1985) сабраны амаль дзвесце споведзяў жанчын-франтавічак, падпольшчыц і партызанак. Такім чынам, характэрнай


Перейти к следующей книге

Комментарии

  • Мне понравилась. Интересно, мило, читается легко, вызвала эмоции, ХЭ. Что еще надо?!
    Спасибо автору!

  • В меру миленько, детективная линия очень очевидна. Героиня раздражает своей непроходимой тупостью.. Несмотря на таинственные и сверхестественные события, книга оставляет ощущение какой-то обыденности.

Оставить отзыв